Унос трошкова
Број трошка
Готовински рачун
Датум промета добара
Валута плаћања
Фирма
Назив
ПИБ
МБ
Рачун
Вредност набављена по стопи 0%
Вредност набављена по стопи 20% без пореза
Вредност набављена по стопи 10% без пореза
Конто
Одбитак ПДВ-а?