Пријемница робе и материјала
Број пријемнице
Датум промета добара
Роба је стигла
Валута плаћања
Добављач
Назив
ПИБ
МБ
Рачун Царина
Магацин
Урадио калкулацију
Магационер