Калкулација на мало
Број
Датум промета добара
Валута плаћања
Добављач
Назив
ПИБ
МБ
Рачун
Са порезом
Одобрење
Конто
Малопродајни објекат